Przejdź do treści

Dawid Budzeń

Zdjęcie: Dawid Budzeń
Zdjęcie: Dawid Budzeń

Wiceprzewodniczący

Status
powołany dnia: 07-05-2024
Okręg
1, zdobyte głosy: 0

Przynależność do komisji

Lp. Nazwa komisji Rodzaj Data powołania

Interpelacje i zapytania

Lp. Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi

Głosowania

Data Przedmiot Sesja Głos
2024-05-07 13:34:39 nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Wicko I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-07 14:02:54 nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Gminy I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-07 14:26:35 nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji rewizyjnej I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-07 14:39:55 nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-07 14:45:16 nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji rozwoju gospodarczego i finansów I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-07 14:49:04 nad podjęciem uchwały w sprawie powołania komisji edukacji i opieki I sesja IX kadencji Rady Gminy Wicko za
2024-05-28 14:13:25 nad przyjęciem protokołu z ostatniej sesji II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:14:51 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2024 rok. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:15:42 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:22:15 nad podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wicko II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:24:18 nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Wicko. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:28:36 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w Uchwale Nr LI/95/2023 Rady Gminy Wicko z dnia 7 listopada 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:29:30 nad podjęciem uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Wójta Gminy Wicko II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:30:57 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Wicko na II półrocze 2024 rok. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:32:30 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rewizyjnej na II półrocze 2024 rok. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:33:31 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji skarg, wniosków i petycji na II półrocze 2024 rok. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:34:25 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji edukacji i opieki na II półrocze 2024 rok. II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-05-28 14:35:18 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy komisji rozwoju gospodarczego i finansów na II półrocze 2024 rok II ZWYCZAJNA SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 14:45:27 nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Wicko wotum zaufania. III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 14:56:09 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 rok III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:10:53 nad podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Wicko z tytułu rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:14:38 nad podjęciem uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2023 rok. III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:15:29 nad podjęciem uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Wicko na 2024 rok III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:16:14 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:17:08 nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia dokumentu pn.: „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Lęborka 2030” III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:18:23 nad podjęciem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Wicko na lata 2024 - 2035 oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:19:15 nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wicko-ul. Lawendowa. III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:20:14 nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wicko-ul. Bursztynowa. III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:21:06 nad podjęciem uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wrzeście- ul. Kozia Górka. III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:22:11 nad podjęciem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie przez Gminę Wicko prawa własności nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę numer 44/68, położoną w obrębie ewidencyjnym Ulinia III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:23:19 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków numerami 528, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823 położonych w obrębie Nowęcin III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:24:20 nad podjęciem uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 531/2, położonej w obrębie geodezyjnym Wicko, gmina Wicko III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:25:49 nad podjęciem uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela do Zgromadzenia Związku Powiatowo – Gminnego pod nazwą „Lęborski Związek Powiatowo-Gminny”. III SESJA RADY GMINY WICKO za
2024-06-25 15:27:19 nad podjęciem uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2024 Rady Gminy Wicko z dnia 7 maja 2024 roku w sprawie powołania komisji skarg, wniosków i petycji III SESJA RADY GMINY WICKO za